Kreistag 20.12.2016

Zeit: 17:00-20:25 Uhr

Tagesordnungspunkte

Öffentlicher Teil:
 
 
 
 
 
 
 
 
V-KA/16/335
V-KT/16/046/1
V-KT/16/047
V-KT/16/048
V-KT/16/049
DokumenttypBezeichnungAktionen
Vorlage 176 KB
V-KA/16/347
V-KA/16/342